Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS) theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021 tại đây.

Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS)
Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS)

Nội dung Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021

 

Mu số: C1-11/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 THƯ TRA SOÁT

Kính gửi: …………………………………..……………..

Tên cá nhân/ đơn vị: ……………………………… Mã số thuế:………………………..

Địa chỉ: …………………….. Quận/Huyện: ………………………. Tỉnh,TP: ……

Thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng hình thức:

Tiền mặt □        Chuyển khoản □       Nộp thuế điện tử □

Đã được NH/ KBNN: ………………………………. trích TK số (nếu có): ……….

để nộp vào NSNN theo:   TK thu NSNN □          TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

Số tiền: …………………………………………………. (Bằng chữ: …………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

vào tài khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: ..

mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu: …………………………………………………………………….

Ngày thực hiện giao dịch: ……./ ………/ ………………………………………………………

Nội dung sai sót: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Đính kèm (chứng từ/tài liệu): ………………………………………………………………………..

Kính đề nghị: ……………………………………………… xem xét, giải quyết./.

 

……….., ngày … tháng … năm ………
CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ Đ NGHỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký s, ghi họ tên)

 

Tải về Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS)

Tải về Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS) file world tại đây

Tải về Mẫu thư tra soát thông tư 84 (Mẫu số: C1-11/NS) file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS) của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mẫu thư tra soát mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *