Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông năm 2021 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần năm 2021 tại đây.

Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông năm 2021
Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông năm 2021

Nội dung mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông năm 2021

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆP ————
         Số …./QĐ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                  
Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng …… năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi … 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần … …;

– Căn cứ Biên bản họp số … của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …/…/… về việc thay đổi …

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 1: Thay đổi tên công ty từ … thành tên công ty như sau::

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

– Tên công ty viết tắt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ … … (ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến địa chỉ … … (ghi địa chỉ dự định chuyển đến

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Ông/Bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật cũ) – chức danh … chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông/Bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi) – chức danh …

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: … … …    Giới tính: … … …

Chức danh: … … … 

Sinh ngày: … …                  Dân tộc: … …                Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …               Ngày cấp: … …    Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ công ty từ … đồng lên … đồng.

Mệnh giá cổ phần: … đồng/1 cổ phần.

Hình thức tăng vốn: … … …

Trong đó:

– Cổ đông sáng lập/hiện hữu đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng 

+ Ông/Bà … …  mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

– Cổ đông khác đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng 

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ(bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

Thông tin về cổ phần: … … cổ phần

Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.

STTLoại cổ phầnSố lượngGiá trị (bằng số, VNĐ)Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1Cổ phần phổ thông   
2Cổ phần ưu đã biểu quyết   
3Cổ phần ưu đã cổ tức   
4Cổ phần ưu đãi hoàn lại   
5Các cổ phần ưu đãi khác   
Tổng số   

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ công ty từ … đồng xuống … đồng.

Hình thức giảm vốn: … ….

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó:

– Cổ đông sáng lập/hiện hữu giảm … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

– Cổ đông khác giảm: ….. cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ(bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

Thông tin về cổ phần: … … cổ phần

Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.

STTLoại cổ phầnSố lượngGiá trị (bằng số, VNĐ)Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1Cổ phần phổ thông   
2Cổ phần ưu đã biểu quyết   
3Cổ phần ưu đã cổ tức   
4Cổ phần ưu đãi hoàn lại   
5Các cổ phần ưu đãi khác   
Tổng số   

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

– Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng,  chiếm …..% vốn điều lệ

– Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

– Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

– Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

 Điều 1: Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

– Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: …………………. (ghi ngành dự kiến bổ sung)

– Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: ……………………. (ghi ngành dự kiến giảm)

– Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: ……………………. (ghi ngành dự kiến sửa đổi chi tiết)

Điều 2: Giao cho ông/bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Nơi nhận:CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Như điều 3;
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:  
(ký, ghi rõ họ tên)        

Tải về mẫu quyết định Đại hội đồng cổ đông 2021

Tải về mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông năm 2021 file world tại đây

Download quyết định Đại hội đồng cổ đông 2021 file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu mẫu quyết định chuyển nhượng cổ phần năm 2021 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Đại hội đồng cổ đông gồm những ai?

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Quy định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên?

Đại hội đồng cổ đông hợp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ai ký quyết định của Đại hội đồng cổ đông?

Người ký quyết định của Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch hội đồng quản trị.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *