Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông năm 2021 mới nhất theo điều 150 Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần năm 2021 tại đây.

Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông năm 2021
Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông năm 2021

Nội dung mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông năm 2021

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Biên bản họp.

– Nội dung chủ yếu Biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty tham khảo tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020

– Mục C trong Biên bản họp: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)

TÊN DOANH NGHIỆP
————-
Số: …/BBH-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                            
Tp.Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thay đổi … …

Công ty Cổ phần …, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … …, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi … theo chương trình như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

– Thành phần tham dự:

  1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch hội đồng quản trị

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

  • Ông/Bà ……….. – cổ đông

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

  • Ông/Bà ……….. – cổ đông

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

– Thư ký cuộc họp: Ông/Bà … … …

Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

A. Nội dung cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Thay đổi tên công ty từ … thành tên công ty như sau::

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

– Tên công ty viết tắt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ … … (ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến địa chỉ … … (ghi địa chỉ dự định chuyển đến

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Ông/Bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật cũ) – chức danh … chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông/Bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi) – chức danh …

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: … … …    Giới tính: … … …

Chức danh: … … … 

Sinh ngày: … …                  Dân tộc: … …                Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …               Ngày cấp: … …    Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)

Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ công ty từ … đồng lên … đồng.

Mệnh giá cổ phần: … đồng/1 cổ phần.

Hình thức tăng vốn: … … …

Trong đó:

– Cổ đông sáng lập/hiện hữu đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng 

+ Ông/Bà … …  mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

– Cổ đông khác đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng 

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ(bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

Thông tin về cổ phần: … … cổ phần

Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.

STTLoại cổ phầnSố lượngGiá trị (bằng số, VNĐ)Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1Cổ phần phổ thông   
2Cổ phần ưu đã biểu quyết   
3Cổ phần ưu đã cổ tức   
4Cổ phần ưu đãi hoàn lại   
5Các cổ phần ưu đãi khác   
Tổng số   

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)

Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ công ty từ … đồng xuống … đồng.

Hình thức giảm vốn: … ….

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó:

– Cổ đông sáng lập/hiện hữu giảm … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

– Cổ đông khác giảm: ….. cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ(bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

Thông tin về cổ phần: … … cổ phần

Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.

STTLoại cổ phầnSố lượngGiá trị (bằng số, VNĐ)Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1Cổ phần phổ thông   
2Cổ phần ưu đã biểu quyết   
3Cổ phần ưu đã cổ tức   
4Cổ phần ưu đãi hoàn lại   
5Các cổ phần ưu đãi khác   
Tổng số   

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

– Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng,  chiếm …..% vốn điều lệ

– Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

– Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

– Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

 Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

– Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: …………………. (ghi ngành dự kiến bổ sung)

– Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: ……………………. (ghi ngành dự kiến giảm)

– Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: ……………………. (ghi ngành dự kiến sửa đổi chi tiết)

B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

Phương thức biểu quyết: … … (ví dụ: bỏ phiếu kín/giơ tay biểu quyết….)

Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi … … tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: … phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

– Thông qua việc thay đổi … tại mục A nêu trên.

– Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2021

Tải về mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông năm 2021 file world tại đây

Download Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2021 file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu mẫu Biên bản họp chuyển nhượng cổ phần năm 2021 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

 

Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông năm 2021 căn cứ theo quy định nào?

Nội dung chủ yếu Biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty tham khảo tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thay đổi nội dung kinh doanh nào cần tiến hành họp đại hội đồng cổ đông?

Các nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh cần tiền hành họp đại hội đồng cổ đông:
1.1 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP
1.2 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH
1.3 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
1.4 ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
1.5 ĐĂNG KÝ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ
1.6 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua?

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chỉ quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Cổ đông nhận được biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông sau khi kết thúc mấy ngày?

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi nào?

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật này;
Nội dụng nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *