Mẫu thư tra soát theo Thông tư 80 mới nhất (Mẫu số: 01/TS) ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu văn bản đề nghị tra soát theo Thông tư 80 bên dưới.

Mẫu thư tra soát theo tông tu 80
Mẫu thư tra soát theo tông tu 80

Nội dung Mẫu thư tra soát mới nhất

Mẫu số: 01/TS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ TRA SOÁT

Kính gửi: <……………………………………………………>

                <Địa chỉ……………………………………..>

[01] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………………..

[02] Mã số thuế:                            

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………………….

[04] Mã số thuế:                            

[05] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………………. ngày………………………………….

[06] Thông tin đơn vị đề nghị tra soát:………………………………………………….

1. Nội dung đề nghị tra soát, điều chỉnh:    

STT Chỉ tiêu Nội dung đề nghị tra soát Nội dung đề nghị điều chỉnh Lý do
(1) (2) (3) (4) (5)
         
         
         

2. Tài liệu đính kèm (nếu có): <Bản sao chứng từ nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế hoặc bản sao các quyết định, thông báo, chứng từ có liên quan>.

Kính đề nghị <…………………………………………..> xem xét, giải quyết./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
….., ngày……tháng……năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
<Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử>

___________

Ghi chú:

– Chữ trong dấu <> chỉ là giải thích hoặc ví dụ.

– Chỉ tiêu từ [1], [2], [3], [4], [5]: Khai khi người nộp thuế đề nghị tra soát.

– Chỉ tiêu [6]: Khai khi đơn vị đề nghị tra soát là cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện sai, sót cần điều chỉnh đối với thông tin đã trao đổi, cung cấp giữa các cơ quan.

– Nội dung đề nghị tra soát, điều chỉnh các thông tin liên quan đến từng trường hợp đề nghị tra soát cụ thể:

+ Trường hợp đề nghị tra soát theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 69 Thông tư này thì ghi nội dung đề nghị tra soát bao gồm các thông tin: Số tờ khai/số quyết định/số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID); Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo; Chương; Tiểu mục và nội dung đề nghị điều chỉnh tương ứng với từng nội dung đề nghị tra soát.

+ Trường hợp đề nghị tra soát theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 69 Thông tư này thì ghi nội dung đề nghị tra soát bao gồm các thông tin: Số tham chiếu; Số chứng từ; Ngày chứng từ; Số tờ khai/số quyết định/số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID); Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo và nội dung đề nghị điều chỉnh tương ứng với từng nội dung tra soát).

+ Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện sai, sót theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 69 Thông tư này thì ghi nội dung đề nghị tra soát bao gồm các thông tin đã trao đổi, cung cấp giữa các cơ quan cần tra soát và nội dung đề nghị điều chỉnh tương ứng với từng nội dung đề nghị tra soát.

– Mẫu thư tra soát giữa KBNN và NHTM theo quy định hiện hành giữa KBNN và NHTM; giữa cơ quan thuế và KBNN thực hiện theo quy chế trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và KBNN.

Tải mẫu thư tra soát theo Thông tư 80 (Mẫu số: 01/TS)

Download mẫu thư tra soát mới nhất theo TT80 (Mẫu số: 01/TS) tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu thư tra soát theo Thông tư 80 mới nhất (Mẫu số: 01/TS) của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu thư tra soát giấy nộp tiền mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ thành lập công ty dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *