Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022 thao Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2022 tại đây.

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh mới nhất năm 2021
Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh 2021

Nội dung mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……/QĐ-HĐTV  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………….;

– Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thành viên thông qua về việc tạm ngừng kinh doanh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày …./…/…..  đến ngày  …./…/…..

Lý do tạm ngừng kinh doanh: Do doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả và gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng của dịch covid 19.

Điều 2: Giao cho ông/bà ……………… tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

        ………………..

Dich Vu Thong Bao Tam Ngung Kinh Doanh
Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh năm 2022

Tải về mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022

Download mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh 2022 file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh năm 2021 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *