Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2022 tại đây.

Bien ban hop tam ngung kinh doanh cong ty tnhh 2 thanh vien
Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022

Nội dung mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Biên bản họp.

– Doanh nghiệp tham khảo nội dung chủ yếu của Biên bản họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

TÊN DOANH NGHIỆP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/BB-HĐTVThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc tạm ngừng kinh doanh

Công ty TNHH …, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … … tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh theo chương trình như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

– Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

2. Ông/Bà … … …  – thành viên

Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

3. Ông/Bà … … …  – thành viên

Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

– Người ghi biên bản: Ông/Bà … … …

Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

Tạm ngừng kinh doanh từ ngày   … / … / … đến ngày  … / … /….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: … … …

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

– Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngừng kinh doanh tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định:

– Thông qua việc tạm ngừng kinh doanh tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

– Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Người ghi biên bản  
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa cuộc họp  
(Ký, ghi rõ họ tên)
Dich Vu Thong Bao Tam Ngung Kinh Doanh
Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh năm 2022

Tải về mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022

Download mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh 2022 file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh năm 2022 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *