Mẫu công văn 68814/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu công văn 68814/CT-TTHT hướng dẫn về các khoản tạm ứng hợp đồng không phải lập hóa đơn tại đây.

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định
Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Nội dung Mẫu công văn 68814/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 68814/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng.
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH xây dựng Sumitomo Mitsui-Thầu chính gói thầu số 1: dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long thuộc đường vành đai III TP Hà Nội.
(Địa chỉ: Tng 2 tòa nhà OCT 3A, khu đô thị Cổ Nhuế, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; MST: 0108075498)

Trả lời công văn số 001/SMCC-MD ngày 04/7/2018 của Công ty TNHH xây dựng Sumitomo Mitsui-Thầu chính gói thầu số 1: dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch- Nam Thăng Long thuộc đường vành đai III TP Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điểm 1 Điều 118 Chương IV Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chứng từ kế toán như sau:

“Điều 118. Lập và ký chứng từ kế toán

  1. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều phải lập chứng từ kế toán…”

– Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định về tạm ứng hợp đồng:

“Điều 18. Tạm ứng hợp đồng xây dựng

  1. Tm ứng hp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn b cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hp đồng.”

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại Tiết a Khoản 2 Điều 16 quy định về lập hóa đơn:

“Điều 16. Lập hóa đơn

  1. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
  2. a) Tiêu thức Ngày tháng năm” lập hóa đơn

… Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…”

+ Tại Điểm 2.10 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định:

“2.10. Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khi lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điu chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng t điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.”

– Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

  1. Đối với xây dựng, lp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

– Căn cứ Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“Điều 5. Doanh thu

  1. 1. Doanh thu đ tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Doanh thu đ tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tin gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tin.

  1. Thời điểm xác định doanh thu đ tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
  2. m) Đối với hoạt động xây dựng, lp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

– Trường hợp xây dựng, lp đt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là s tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

…”

– Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

+ Tại Khoản 2 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

…b) Đi với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dch v hoc hoàn thành từng phn việc cung ứng dch v cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư s 119/2014/TT-BTC….”

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của đơn vị tại công văn hỏi, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty Sumitomo Mitsui liên danh với Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (sau đây gọi là liên danh) ký hợp đồng với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Thăng Long để thực hiện dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch- Nam Thăng Long- đây là dự án sử dụng vốn vay ODA từ chính phủ Nhật Bản và được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán tiền thuế GTGT đầu ra cho nhà thầu. Liên danh đã nhận tạm ứng 15% giá trị hợp đồng (không bao gồm thuế GTGT) là 128.833.287.092 VND, đồng thời Liên danh yêu cầu Ban quản lý thanh toán phần tiền thuế GTGT cho số tiền tạm ứng nêu trên, nếu đây là khoản tiền tạm ứng hợp đồng xây dựng do bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng thì khi nhận được khoản tiền tạm ứng nêu trên Công ty lập chứng từ thu theo quy định, chưa phải lập hóa đơn GTGT. Khoản tiền tạm ứng Công ty nhận được chưa xác định là doanh thu chịu thuế TNDN nên chưa phải kê khai để tính thuế TNDN.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng Pháp chế;
– Phòng Kiểm tra thuế số 1;
– Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

 

Tải về Mẫu công văn 68814/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng

Tải về Mẫu công văn 68814/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng file world tại đây

Tải về Mẫu công văn 68814/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Mẫu công văn 68814/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về khoản tạm ứng hợp đồng không phải lập hóa đơn. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *