Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị giải thể chi nhánh mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp về việc giải thể chi nhánh tại đây.

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị giải thể chi nhánh năm 2021
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị giải thể chi nhánh

Nội dung mẫu biên bản họp hội đồng quản trị giải thể chi nhánh

Mẫu tham khảo

TÊN DOANH NGHIỆP
————-
Số: 01/BBH-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                            
Tp.Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

CÔNG TY CỔ PHẦN ………….., mã số doanh nghiệp: ……………, địa chỉ trụ sở chính: ………………………………., tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm họp: địa chỉ số ……………………………………………

– Thành phần tham dự:

  1. Ông/Bà ……………… – Chủ tịch hội đồng quản trị
  2. Ông/Bà ………………… – Thành viên Hội đồng quản trị.
  3. Ông/Bà ………………… – Thành viên Hội đồng quản trị.

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà ……………………

– Thư ký cuộc họp: Ông/Bà ……………………….

Ông/Bà ……………………… (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng quản trị, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng quản trị phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên dự họp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Tên chi nhánh: ……………………………..

Mã số thuế: ……………………             Ngày cấp: …………………….

Nơi cấp: ………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………….

Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Chi nhánh doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh.

 B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

Phương thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết

Hoàn toàn đồng ý với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại mục A nêu trên.

 C. Biểu quyết:

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ….. phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: …. phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: ….. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

– Tổng số phiếu không tán thành: ……… phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: ……….phiếu

 D. Hội đồng quản trị quyết định:

– Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại mục A nêu trên.

– Giao cho ông/bà …………………… tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ………giờ ………. phút cùng ngày.

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

……………….. …………………   ………………………

Tải về mẫu biên bản họp về việc giải thể chi nhánh

Tải về Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị giải thể chi nhánh file world tại đây

Download mẫu biên bản họp hội đồng quản trị file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị giải thể chi nhánh của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị mới nhất mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *