Mẫu quyết định thay đổi tên công ty công ty TNHH 2 thành viên năm 2022 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thay đổi tên công ty TNHH 2TV năm 2022 tại đây.

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022
Dich vu thay doi ten cong ty

Nội dung Mẫu quyết định thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên năm 2022

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆP
————
         Số …./QĐ-HĐTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                  
…………………….., ngày … tháng …… năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi … 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH … …;

– Căn cứ Biên bản họp số … của hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/… về việc thay đổi …

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 1: Thay đổi tên công ty từ … … thành tên công ty như sau:

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

– Tên công ty viết tắt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

Điều 2: Giao cho ông/bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nơi nhận:CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Như điều 3;
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:  
(ký, ghi rõ họ tên)        

Tải về Mẫu quyết định thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên năm 2022

Download quyết định thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên 2022 file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Mẫu quyết định thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên năm 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quyết định thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên năm 2022 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *