Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên năm 2021 mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2TV năm 2021 tại đây.

Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên
Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Nội dung mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên năm 2021

Mẫu tham khảo

(Lưu ý: – Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi.

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/QĐ-HĐTVThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi …

 ————————

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH … …;

– Căn cứ Biên bản họp số … của Hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/… về việc thay đổi ….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ của công ty từ … đồng xuống … đồng.

Hình thức giảm vốn: … … …

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó:

– Ông/bà … …  giảm … đồng

– Ông/bà … …  giảm … đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ  (bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

Điều 2: Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Tải về mẫu giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2TV mới nhất năm 2021 file world tại đây

Download quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Hình thức giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2TV năm 2021 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *