Mã chương nộp thuế TNCN áp dụng cho cá nhân, tổ chức mới nhất ban hành theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, mã chương nộp thuế TNCN được phân thành 10 mã, tương ứng với 10 loại hình thu nhập chịu thuế TNCN. Dưới đây là bảng mã chương nộp thuế TNCN và tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân:

Mã chương nộp thuế Thu nhập cá nhân

Mã chương thuộc cấp huyện Tên
754 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
755 Doanh nghiệp tư nhân
756 Hợp tác xã
757 Hộ gia đình, cá nhân
758 Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ
759 Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống
760 Các quan hệ khác của ngân sách
799 Các đơn vị khác
mã chương nộp thuế thu nhập cá nhân
Mã chương nộp thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Tiểu mục nộp thuế TNCN

Mã số Mục
Mã số Tiểu Mục Thuế thu nhập cá nhân
1000 1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công.
1003 Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân
1004 Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân
1005 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán)
1006 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
1007 Thuế thu nhập từ trúng thưởng
1008 Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
1012 Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản
1014 Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản
1015 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
1049 Thuế thu nhập cá nhân khác

Người nộp thuế TNCN có trách nhiệm ghi mã chương nộp thuế TNCN đúng trên tờ khai thuế TNCN. Trường hợp ghi sai mã chương nộp thuế TNCN, người nộp thuế có thể thực hiện khai bổ sung tờ khai thuế TNCN để điều chỉnh lại.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về mã chương nộp thuế TNCN, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *