Công văn số 2582/LĐTBXH-VP: triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2021. Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung công văn và tải về tại đây.

Cong van so 2582 trien khai cac DVC truc tuyen ho tro NLD NSDLD gap kho khan do dai dich Covid 19 tren Cong DVC quoc gia 1024x576 1
Công văn số 2582/LĐTBXH-VP: triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia

Nội dung công văn số 2582/LĐTBXH-VP: triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2582/LĐTBXH-VP
V/v triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia
Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021
Kính gửi:– Bộ Tài chính;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Ngân hàng Chính sách xã hội.
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn) gồm:

1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

2. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

3. Hỗ trợ người lao động ngừng việc;

4. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

5. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị quý cơ quan chỉ đạo thực hiện, giải quyết trực tuyến các thủ tục hành chính nêu trên để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ:
– Các đơn vị thuộc Bộ: TC GDNN; Cục VL; Cục QHLĐTL; Vụ BHXH;
– TT Thông tin (để đăng tải);
– Lưu: VT, CCHC, TH(HĐ).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

Tải về công văn số 2582/LĐTBXH-VP: triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia mới nhất năm 2021

Trên đây là chia sẻ về công văn số 2582/LĐTBXH-VP: triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia năm 2021. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *