Công văn 10858/CTHN-TTHT về việc thuế TNDN TNCN đối với chi công tác phí mới nhất năm 2021. Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung công văn và tải về tại đây.

thue TNDN TNCN doi voi chi cong tac phi 1024x576 1
Công văn 10858/CTHN-TTHT về việc thuế TNDN TNCN đối với chi công tác phí 2

Nội dung công văn 10858/CTHN-TTHT về việc thuế TNDN TNCN đối với chi công tác phí

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10858/CTHN-TTHT
V/v thuế TNDN, TNCN đối với chi công tác phí
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Grapecity
(Địa chỉ: Tầng 12B, tòa nhà Machinco số 444 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội)
MST: 0101520492

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1903/CV-2021 ngày 19/3/2021 của Công ty TNHH Grapecity (gọi tắt là đơn vị) hỏi về thuế TNDN, TNCN đối với khoản chi công tác phí, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

ʼʼ

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

…đ.4) Phần khoáchi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

ʼʼ

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Grapecity có thực hiện khoán chi khoản phụ cấp cho cán bộ được cử đi công tác phù hợp với quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người đi công tác.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Grapecity được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng TKT2;
– Phòng DTPC;
– Website CTHN;
– Lưu: VT, TTHT(2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

Tải về công văn 10858/CTHN-TTHT về việc thuế TNDN TNCN đối với chi công tác phí mới nhất năm 2021

Tải về Công văn 10858/CTHN-TTHT về việc thuế TNDN TNCN đối với chi công tác phí mới nhất năm 2021 tại đây

Trên đây là chia sẻ về Công văn 10858/CTHN-TTHT về việc thuế TNDN TNCN đối với chi công tác phí mới nhất năm 2021. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *