Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất. Do nhiều kế toán mới đi làm chưa có kinh nghiệm, mới lần đầu tiếp xúc với công việc của kế toán thuế chưa nắm rõ các bước nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng. Mời các bạn tham khảo bài viết của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn về thời hạn kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (SDHD), Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và Cách nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng.

>>> Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài qua mạng mới nhất

>>> Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng

Huong dan lap va nop bao cao tinh hinh su dung hoa don 1024x576 1
Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tại Điều 1, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).”

Tại Điều 1, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định vể hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, quy định như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.”

Tại Điều 27, Thông tư số 39/2014/TT-ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).”

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

Bước 1: NNT mở phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK đăng nhập vào mã số thuế công ty -> Chọn mục hóa đơn -> Chọn mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bc26/ac -> Chọn kỳ tính thuế theo tháng hoặc theo Quý (Chọn tháng hoặc quý cần kê khai) -> Sau đó chọn đồng ý để tiến hành lập báo cáo.

Huong dan nop bao cao tinh hinh su dung hoa don 1 1024x576 1
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hoặc quý

Lưu ý: + Khi doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh thì chọn thêm phụ lục mẫu 3.10 (chuyển địa điểm)

+ Nếu doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi giải thể thì chọn phụ lục mẫu 3.12 (Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ cuối cùng)

Bước 2: Sau khi các bạn điền đầy đủ nội dung -> Ghi -> Kết xuất -> Kế xuất XML -> Chọn thư mục để lưu báo cáo vừa kết xuất

Huong dan lap bao cao tinh hinh su dung hoa don 1024x450 1
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2021
  1. Tại mục này doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp trên hóa đơn.
  2. Doanh nghiệp điền số dư đầu kỳ từ quý trước chuyển sang nếu đã sử dụng hóa đơn. Điền vào cột số phát sinh trong kỳ nếu doanh nghiệp có phát hành hóa đơn mới.

Lưu ý: Ngày phát hành hóa đơn trong quý nào phải kê khai trong quý đó mà không phải là ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn mới kê khai. Doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị sai vì hay nhầm lẫn chỗ này trong báo cáo hóa đơn.

3. Số lượng sử dụng hóa đơn: doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng đã sử dụng trong quý không bao gồm các hóa đơn xóa bỏ, mất, hủy trong quý.

4. Xóa bỏ: là những hóa đơn doanh nghiệp đã xuất sai trong quý. Không phân biệt hóa đơn đã xé ra khỏi cuốn hay chưa.

5. Mất: Điền các hóa đơn bị mất trong quý. Chỉ áp dụng các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy.

6. Hủy: Hóa đơn hủy ở đây là các hóa đơn doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng nữa và đã làm thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC).

Sau khi kết xuất file XML doanh nghiệp tiến hành nộp báo cáo tình sử dụng háo đơn qua mạng.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy thì mỗi loại sẽ tạo 1 dòng khác nhau.

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng

Để nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy các bạn đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử theo đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn/. Sau khi đăng nhập xong bạn tiến hành nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

  • Tên đăng nhập: MST-QL
  • Mật khẩu: Nhập mật khẩu
Huong dan nop bao cao tai chinh 2020

Sau khi đăng nhập các bạn chọn mục Khai thuế -> Nộp tờ khai XML -> Chọn tệp tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Nơi lưu trữ báo cáo đã kết xuất từ phần mềm HTKK) -> Ký điện tử (Nhớ gắn USB trước khi ký -> Nhập số mã pin -> Chấp nhận) -> Nộp hồ sơ

Nop bao cao tai chinh bang file XML da ket xuat tu phan mem khai thue HTKK
nhap ma pin va nop to khai

Ngoài ra, Sau khi kết xuất tờ khai và đăng nhập vào trang khai thuế để nộp tờ khai báo cáo SDHD như trên, các bạn còn thể nộp bằng cách trình ký: Khai thuế -> Trình ký -> Chon tờ khai -> Trình ký -> Ký & nộp tờ khai.

Cach nop bao cao tinh hinh su dung hoa don qua trinh ky 1024x468 1
Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất 11

Trường hợp này cũng được khá nhiều doanh nghiệp sử dụng trong một số trường hợp người giữ chữ ký số và người lập báo cáo khác nhau: Giám đốc – Kế toán, Công ty con – Công ty mẹ, Kế toán trường – kế toán viên,…

Hướng dẫn lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bằng kê khai trực tuyến qua mạng

Để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các bạn đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử theo đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn/.

  • Tên đăng nhập: MST-QL
  • Mật khẩu: Nhập mật khẩu
Huong dan nop bao cao tai chinh 2020

Bước 1: Sau khi đăng nhập các bạn chon mục kê khai -> Kê khai trực tuyến -> Chọn tờ khai thuế BC26/AC – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn -> Chọn kỳ kê khai thuế phù hợp -> Tiếp tục

Cach nop bao cao tinh hinh su dung hoa don qua mang 1024x576 1
Hướng dẫn lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bằng kê khai trực tuyến qua mạng

Bước 2: Điền đầy đủ dữ liệu phát sinh trên các biểu mẫu (1) -> Hoàn thành kê khai (2) -> Ký và nộp tờ khai (Nhớ gắn USB trước khi ký -> Nhập số mã pin -> Chấp nhận)

Cach lap bao cao tinh hinh su dung hoa don qua mang
Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất 12

Lưu ý: Các bạn nên nhấn ” Lưu bản nháp” thường xuyên nhé để phòng trường hợp bị rớt mạng phải nhập dữ liệu lại từ đầu.

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ tại Điều 29 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020, mức độ xử phạt hành vi vi phạm báo cáo hóa đơn được quy định như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị xử phạt.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.

6. Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này thì không áp dụng Điều này khi xử phạt vi phạm hành chính.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5 Điều này.

Trên đây là hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước lập và cách nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng theo đúng quy định. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Chưa phát hành hóa đơn có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo nội dung công văn 5228/CT-TTHT ngày 04/07/2014 thì riêng đối với cục thuế TP Hồ Chí Minh khi chưa phát hành hóa đơn thì chưa phải làm thủ tục báo cáo tình hình sử dụng.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?

– Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là từ ngày 01 – 20 của tháng sau.
– Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý:
+ Quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
+ Quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;
+ Quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;
+ Quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn cụ thể như sau:
1. Phạt cảnh cáo
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *