Category Archives: Tài khoản kế toán

Tài khoản 111 tiền mặt theo thông tư 200

Tài khoản 111 tiền mặt theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. 1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và […]