Mẫu quyết định nghỉ việc mới nhất năm 2022. Mẫu quyết đinh nghỉ việc không chỉ là cơ sở xác định trách nhiệm và quyền lợi của nhân viên trong công ty sau khi kết thúc hợp đồng lao động mà còn là cơ sở để người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong vòng 3 tháng sau khi nghỉ việc. Mời các bạn tham khảo và tải về mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất bên dưới.

>>> Cách nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp online

Nội dung mẫu quyết định nghỉ việc

Mẫu quyết định nghỉ việc sẽ được doanh nghiệp lập sau khi nhận được đơn xin nghỉ việc của nhân viên.

mẫu quyết định nghỉ việc
mẫu quyết định nghỉ việc

Nội dung trong mẫu quyết định thôi việc bao gồm các thông tin cơ bản như sau:

CÔNG TY………
Số: …./QĐ-…..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-oo0oo—-  
TP Hồ Chí Minh, ngày …. Tháng … năm 2022  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  • Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20/11/2019;
  • Căn cứ Hợp đồng lao động số ………… ngày…tháng…năm…… giữa Công ty………………………………… với Ông/Bà ……………………;
  • Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà…………………………………………………………………….

Giữ chức vụ: ……………………………… Bộ phận: ………………………..

Được nghỉ việc từ ngày….. tháng….. năm……

Lý do:…………………………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà……………………………….., phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ông/Bà có tên tại Điều 1;
– Phó Giám đốc….;
– Phòng Hành chính Nhân sự;
– Lưu:……
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)………………..

Tại mẫu quyết định thôi việc mới nhất

Tham khảo

Tại mẫu quyết định thôi việc word

Trên đây là chia sẻ về Mẫu quyết định nghỉ việc mới nhất năm 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mẫu quyết định thôi việc hưởng BHXH mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ thành lập công ty dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *