Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty mới nhất căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về biểu mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH MTV, 2 thành viên và cổ phần tại đây.

Nội dung mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP
—-oo0oo—-
Số: …../QĐ/…..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-oo0oo—-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  ….. tháng …. năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc

CHỦ TỊCH CÔNG TY ……………..

–  Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

–  Căn cứ giấy chứng nhận ĐKDN CÔNG TY TNHH ………….. số:…………… do Sở Kế hoạch và Đầu tư …………… cấp ngày ………… tháng ……… năm 2021

–   Căn cứ  năng lực của Ông/Bà: ……………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: ……………….                                                                         

  • Ngày sinh: ………..                Dân tộc: ………                    Quốc Tịch: …………
  • CMND số: …………..           Cấp ngày:………..                 Nơi cấp: …………..
  • Hộ khẩu thường trú: ………………………..
  • Chỗ ở hiện tại: …………………………..

Giữ chức vụ Giám đốc …………………… kể từ ngày ký quyết định;

Điều 2: Ông/Bà ……………………. có trách nhiệm và quyền hạn sau:

  • Được quyền thay mặt Chủ tịch công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của công ty;
  • Được toàn quyền ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự điều hành công ty, các hợp đồng kinh tế với các cá nhân và tổ chức kinh tế;
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch công ty về mọi hoạt động của công ty.

Điều 3: Các bộ phận, cá nhân có liên quan và Ông/Bà ……………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều  4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
Cơ quan thuế (để b/c);
Như điều 3 (để th/h);
Lưu VP;
CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)

……………………
Quyet dinh bo nhiem giam doc cong ty 1024x576 1
Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP
—-oo0oo—-
Số: …../QĐ/…..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-oo0oo—-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  ….. tháng …. năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm Giám đốc )

———————————-

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …………………..

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;                               

– Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch Đầu ………… cấp ngày …../…../…….

– Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

– Căn cứ  năng lực của Ông/Bà: ……………..                                                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: ………………

Giới tính : Nam

Sinh ngày: ……………     Dân tộc……………  Quốc tịch………………..

Số CMND/ Căn cước công dân: ………………..   Ngày cấp: ………………..

Nơi cấp:  ………………..

Địa chỉ thường trú : ………………..

Địa chỉ liên lạc : ………………..

Giữ chức vụ giám đốc công ty.

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty                                                                                                   

Điều 3: Ông (bà) tại điều 1 có trách nhiệm và quyền hạn:                                                                                                       

a) Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ vủa mình.

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, kinh tế tài chính, nhân sự của công ty;

c)  Ký hồ sơ khai thuế, báo cáo quyết toán thuế, báo cáo quyết toán tài chính;    

d)  Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.                                                                                               

  Nơi nhận:
+ Như điều 4 : để chấp hành;
+ ………… (kèm theo HS đăng ký thuế);
+Lưu văn phòng Công ty./.                             
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(Ký tên, đóng dấu)

……………………

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty Cổ phần

TÊN DOANH NGHIỆP
—-oo0oo—-
Số: …../QĐ/…..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-oo0oo—-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  ….. tháng …. năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc )

———————————-

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………….

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch Đầu ……… cấp ngày …./…../…

– Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

– Căn cứ năng lực của Ông/Bà: ……………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: ………………    

Giới tính : Nam

Sinh ngày: ……………     Dân tộc……………  Quốc tịch………………..

Số CMND/ Căn cước công dân: ………………..   Ngày cấp: ………………..

Nơi cấp:  ………………..

Địa chỉ thường trú : ………………..

Địa chỉ liên lạc : ………………..

Giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Điều 2:Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty

Điều 3:Ông (bà) tại điều 1 có trách nhiệm và quyền hạn:

a) Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ vủa mình.

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, kinh tế tài chính, nhân sự của công ty;

c)  Ký hồ sơ khai thuế, báo cáo quyết toán thuế, báo cáo quyết toán tài chính;    

d)  Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 4:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận:
+ Như điều 4 : để chấp hành;
+ ………… (kèm theo HS đăng ký thuế);
+Lưu văn phòng Công ty./.                             
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, đóng dấu)        
……………………
Download bieu mau 5
Download mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

Tải về mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty

Trên đây là chia sẻ về mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty mới nhất của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc nhân sự, kinh doanh, tài chính công ty. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *