Category Archives: iTaxViewer

Tải iTaxViewer 2.0.5 mới nhất 2022 I Tải nhanh miễn phí

iTaxViewer 2.0.5 là phiên bản mới nhất của phần mềm đọc tờ khai XML do Tổng cục thuế phát hành ngày 25/10/2022. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ các doanh nghiệp đọc các tờ khai được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK như: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế TNCN, […]

Tải iTaxViewer 2.0.4 mới nhất 2022 I Tải nhanh miễn phí

iTaxViewer 2.0.4 là phiên bản mới nhất của phần mềm đọc tờ khai XML do Tổng cục thuế phát hành ngày 18/08/2022. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ các doanh nghiệp đọc các tờ khai được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.2 như: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế […]

Tải iTaxViewer 2.0.3 mới nhất 2022 I Tải nhanh miễn phí

iTaxViewer 2.0.3 là phiên bản mới nhất của phần mềm đọc tờ khai XML do Tổng cục thuế phát hành ngày 05/08/2022. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ các doanh nghiệp đọc các tờ khai được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.1 như: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế […]

Tải iTaxViewer 2.0.2 mới nhất 2022 I Tải nhanh miễn phí

iTaxViewer 2.0.2 là phiên bản mới nhất của phần mềm đọc tờ khai XML do Tổng cục thuế phát hành ngày 30/06/2022. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ các doanh nghiệp đọc các tờ khai được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.8.7 như: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế […]

Tải iTaxViewer 1.9.8 mới nhất 2022 I Tải nhanh miễn phí

iTaxViewer 1.9.8 là phiên bản mới nhất của phần mềm đọc tờ khai XML do Tổng cục thuế phát hành ngày 11/06/2022. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ các doanh nghiệp đọc các tờ khai được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.8.5 như: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế […]

Tải iTaxViewer 1.9.6 mới nhất 2022 I Tải nhanh miễn phí

iTaxViewer 1.9.6 là phiên bản mới nhất của phần mềm đọc tờ khai XML do Tổng cục thuế phát hành ngày 11/06/2022. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ các doanh nghiệp đọc các tờ khai được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.8.4 như: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế […]

Tải iTaxViewer 1.9.1 mới nhất 2022 I Tải nhanh Phần mềm đọc tờ khai XML

iTaxViewer 1.9.1 là phiên bản mới nhất của phần mềm đọc tờ khai XML do Tổng cục thuế phát hành ngày 14/04/2022. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ các doanh nghiệp đọc các tờ khai được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.8 như: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế […]